Showing all 12 results

Là một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình, LMS đã duy trì sự độc lập kể từ khi bắt đầu. Kết quả là, chúng tôi chỉ ràng buộc với khách hàng và chính chúng tôi. Đây là những gì đã làm cho chúng tôi thành công trong thị trường phòng thí nghiệm quốc tế trong 30 năm.