Thuốc thử là một loại hóa chất hóa học được dùng để đo nồng độ của các chất, được xem như một chất chỉ thị và được sử dụng trong nhiều nghiên cứu khoa học khác nhau.

Một số loại thuốc thử phổ biến thường được biết đến là:

    • Thuốc thử Clo: dùng xác định clorin tự do theo phương pháp DPD
    • Thuốc thử Photpho: là thuốc thử được dùng để xác định màu của Photpho
    • Thuốc thử Nitrit: dùng xác định Nitrit theo  phương pháp diazotization
    • Thuốc thử Magie: dùng để xác định lượng magie trong dung dịch
    • Thuốc thử đo độ cứng tồng: là thuốc thử xác định màu cho độ cứng tổng trong nước