DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐO ĐA CHỈ TIÊU

MÁY ĐO PH

KHÚC XẠ KẾ

MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC

ĐO OXY HÒA TAN DO

ĐỘ DẪN ĐIỆN EC

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ

MÁY ĐO QUANG

MÁY ĐO CLO

NHIỆT KẾ

MÁY ĐO ĐỘ ẨM

MÁY ĐO ĐỘ MẶN

MÁY ĐO ORP

Máy đo TDS

MÁY ĐO ION

CƯỜNG ĐỘ SÁNG
ĐO CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG

ĐO CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG